[فعل]

to dress up

/drɛs ʌp/
فعل ناگذر
[گذشته: dressed up] [گذشته: dressed up] [گذشته کامل: dressed up]

1 لباس مبدل پوشیدن لباس هالووین پوشیدن

 • 1.Kids love dressing up.
  1 . بچه‌ها عاشق لباس مبدل پوشیدن هستند.
 • 2.The boys were all dressed up as pirates.
  2 . پسرها همه لباس هالووین دزد دریایی پوشیده بودند.

2 لباس رسمی پوشیدن

 • 1.There's no need to dress up—come as you are.
  1 . لازم نیست لباس رسمی بپوشی؛ همانطور که هستی بیا.
 • 2.You don't need to dress up to go to the mall - jeans and a T-shirt are fine.
  2 . برای پاساژ رفتن نیاز نیست لباس رسمی بپوشی؛ شلوار لی و تی‌شرت خوب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان