[فعل]

to drink to

فعل گذرا و ناگذر

1 به سلامتی کسی نوشیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان