[فعل]

to drink up

/dɹˈɪŋk ˈʌp/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: drank up] [گذشته: drank up] [گذشته کامل: drunk up]

1 تا ته نوشیدن تاآخر نوشیدنی را نوشیدن

  • 1.Come on, drink up your juice.
    1. زودباش، آب‌میوه‌ات را تا ته بخور.
  • 2.Drink up and let's go.
    2. نوشیدنی‌ات را تاآخر بنوش و بزن برویم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان