[اسم]

driver's license

/ˈdrɑɪ.vərzˌlɑɪ.sənts/
قابل شمارش

1 گواهینامه رانندگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: گواهینامه رانندگی
مترادف و متضاد driving licence
  • 1.I don't have a driver's license.
    1. من گواهینامه رانندگی ندارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان