[اسم]

driving licence

/ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns/
قابل شمارش

1 گواهینامه رانندگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: گواهینامه رانندگی
مترادف و متضاد driver's license
  • 1.I don't have a driving licence.
    1. من گواهینامه رانندگی ندارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان