[اسم]

driving range

/ˈdraɪvɪŋ reɪnʤ/
قابل شمارش

1 زمین تمرین گلف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان