[اسم]

driving school

/dɹˈaɪvɪŋ skˈuːl/
قابل شمارش

1 آموزشگاه رانندگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان