[اسم]

driving seat

/ˈdraɪvɪŋ sit/
قابل شمارش

1 صندلی راننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان