[اسم]

drug dealer

/ˈdrʌɡ diːlər/
قابل شمارش

1 دلال مواد مخدر قاچاقچی مواد مخدر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان