[عبارت]

eager beaver

/ˈigər ˈbivər/

1 پر جنب و جوش سخت کوش، کشته مرده کار

informal
  • 1.She is a real eager beaver, and I am sure she will do very well in this company.
    1. او واقعا پر جنب و جوش است و من مطمئنم در این شرکت موفق خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان