[فعل]

to eat up

/it ʌp/
فعل گذرا
[گذشته: ate up] [گذشته: ate up] [گذشته کامل: eaten up]

1 (کامل) خوردن

 • 1. Be a good boy and eat up your dinner.
  1 . پسر خوبی باش و شامت را کامل بخور.
 • 2. He was so hungry that he ate up everything on his plate.
  2 . او به‌قدری گرسنه بود که هر چه در بشقابش بود، خورد [او به‌قدری گرسنه بود که غذایش را کامل خورد].

2 آزار دادن اذیت کردن، عصبانی کردن

informal
 • 1. That really eats me up.
  1 . این واقعاً آزارم می‌دهد.

3 ناراحت کردن غمگین کردن

informal
 • 1. That's really eating me up.
  1 . آن خیلی دارد ناراحتم می‌کند.

4 لذت بردن

informal
مترادف و متضاد enjoy
 • 1. He is eating up all the praise he's getting.
  1 . دارد از تمام تعریف‌هایی که از او می‌شود، لذت می‌برد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان