[عبارت]

economical with the truth

/ˌɛkəˈnɑmɪkəl wɪð ðə truθ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 در گفتن حقایق کم گویی کردن در گفتن حقیقت کوتاهی کردن

  • 1.I was once economical with the truth on a job application form.
    1. من یکبار در گفتن حقیقت در فرم استخدام کوتاهی کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان