[اسم]

elevator operator

/ˈɛlɪvˌeɪɾɚɹ ˈɑːpɚɹˌeɪɾɚ/
قابل شمارش

1 متصدی آسانسور آسانسورچی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آسانسورچی
مترادف و متضاد lift attendant
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان