[اسم]

emergency exit

/ɪmˈɜːdʒənsi ˈɛɡzɪt/
قابل شمارش

1 خروج اضطراری خروجی اضطراری

معادل ها در دیکشنری فارسی: خروج اضطراری خروجی اضطراری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان