[اسم]

emergency generator

/ɪmˈɜːdʒənsi dʒˈɛnɚɹˌeɪɾɚ/
قابل شمارش

1 ژنراتور (برق) اضطراری

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژنراتور اضطراری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان