[اسم]

emergency landing

/ɪmˈɜːdʒənsi lˈændɪŋ/
قابل شمارش

1 فرود اضطراری

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرود اضطراری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان