[اسم]

Eustachian tube

/juːstˈeɪʃən tˈuːb/
قابل شمارش

1 شیپور استاش (کالبدشناسی) لوله استاش

مترادف و متضاد auditory tube
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان