[جمله]

Every weekday.

/ˈɛvəri ˈwikˌdeɪ./

1 هر روز هفته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان