[جمله]

Everyone is allowed to bring some goods into the country without paying any duty.

/ˈɛvriˌwʌn ɪz əˈlaʊd tu brɪŋ sʌm gʊdz ˈɪntu ðə ˈkʌntri wɪˈθaʊt ˈpeɪɪŋ ˈɛni ˈduti./

1 هر کسی می تواند مقداری کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور کند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان