[اسم]

extreme poverty

/ɛkˈstrim ˈpɑvərti/
غیرقابل شمارش

1 فقر شدید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان