[اسم]

fall equinox

/fˈɔːl ˈɛkwɪnˌɑːks/
قابل شمارش

1 اعتدال پاییزی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان