[فعل]

to feel up to

فعل گذرا و ناگذر

1 انرژی انجام کاری را داشتن توان داشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان