[اسم]

feel-good factor

/fil-gʊd ˈfæktər/
قابل شمارش

1 عامل خوشحالی عامل سرخوشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان