[عبارت]

fiercely loyal

/ˈfɪrsli ˈlɔɪəl/

1 به شدت وفادار کاملا وفادار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان