[اسم]

fin de siècle

/fˈɪn də sˈaɪkəl/
غیرقابل شمارش

1 وابسته به سال‌های آخر قرن نوزده

[صفت]

fin de siècle

/fˈɪn də sˈaɪkəl/
غیرقابل مقایسه

2 فرومایه فاسد، هرزه

مترادف و متضاد decadent
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان