[اسم]

fish bar

/fˈɪʃ bˈɑːɹ/
قابل شمارش

1 ماهی‌سرا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان