[اسم]

fish farming

/fˈɪʃ fˈɑːɹmɪŋ/
قابل شمارش

1 پرورش ماهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرورش ماهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان