[اسم]

fish oil

/fˈɪʃ ˈɔɪl/
غیرقابل شمارش

1 روغن ماهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: روغن ماهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان