[اسم]

fishing boat

/fˈɪʃɪŋ bˈoʊt/
قابل شمارش

1 قایق ماهیگیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: قایق ماهیگیری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان