[اسم]

fitting room

/ˈfɪtɪŋ rum/
قابل شمارش

1 اتاق پرو

مترادف و متضاد changing room
  • 1.There's no fitting room in that store.
    1. آن مغازه، اتاق پرو ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان