[اسم]

fleeting pleasure

/ˈflitɪŋ ˈplɛʒər/
قابل شمارش

1 لذت زودگذر خوشی کوتاه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان