[اسم]

flight crew

/flˈaɪt kɹˈuː/
قابل شمارش

1 خدمه پرواز خدمه هواپیما

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان