[اسم]

flower bed

/ˈflaʊər bed/
قابل شمارش

1 باغچه بستر کشت گل

  • 1.a garden with beautiful flower beds
    1. باغی با باغچه های زیبا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان