[اسم]

flower box

/flˈaʊɚ bˈɑːks/
قابل شمارش

1 گلشنه

معادل ها در دیکشنری فارسی: گلشنه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان