[اسم]

flower farming

/flˈaʊɚ fˈɑːɹmɪŋ/
قابل شمارش

1 پرورش گل گلکاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: گلکاری پرورش گل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان