[فعل]

to fly back

/flaɪ bæk/
فعل ناگذر
[گذشته: flew back] [گذشته: flew back] [گذشته کامل: flown back]

1 (با هواپیما) برگشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان