[عبارت]

fly by the seat of one's pants

/flaɪ baɪ ðə sit ʌv wʌnz pænts/

1 فی‌البداهه کاری را انجام دادن بدون آمادگی قبلی کاری را انجام دادن

informal
مترادف و متضاد improvise
  • 1. I have no idea how to do this but I'm just going to fly by the seat of my pants.
    1 . نمی‌دانم باید چطور این کار را انجام دهم ولی فی‌البداهه آن را انجام می‌دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان