[اسم]

fraud squad

/ˈfrɔːd skwɑːd/
قابل شمارش

1 بخش مبارزه با جرایم اقتصادی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان