[اسم]

fried egg

/fɹˈaɪd ˈɛɡ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نیمرو

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیمرو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان