[اسم]

friendly fire

/ˌfrendli ˈfaɪər/
غیرقابل شمارش

1 آتش خودی تلفات به خاطر شلیک و حملات نیروهای خودی

مترادف و متضاد fratricide
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان