[اسم]

frown of disapproval

/fraʊn ʌv dɪsəˈpruvəl/
غیرقابل شمارش

1 اخم مخالفت اخم نارضایتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان