[اسم]

game point

/geɪm pɔɪn/
قابل شمارش

1 امتیاز پایانی (به ویژه تنیس)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان