[اسم]

garbage collection

/ˈgɑrbɪʤ kəˈlɛkʃən/
غیرقابل شمارش

1 جمع‌آوری زباله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان