[اسم]

gated community

/ˌɡeɪtɪd kəˈmjuːnəti/
قابل شمارش

1 شهرک مسکونی محصور

مترادف و متضاد walled community
  • 1.residents of gated communities
    1. ساکنین شهرک مسکونی های محصور
توضیح درباره اصطلاح gated community
اصطلاح gated community به معنای "شهرک مسکونی محصور" به گروهی از خانه های یکسان گفته می شود که دورشان دیواری گرفته شده است و درب ورودی شهرک نگهبانی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان