[فعل]

to get into trouble

/gɛt ˈɪntu ˈtrʌbəl/
فعل ناگذر
[گذشته: got into trouble] [گذشته: got into trouble] [گذشته کامل: gotten into trouble]

1 به دردسر افتادن

  • 1.Don't let your brother to get into trouble.
    1. اجازه نده برادرت به دردسر بیفتد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان