[عبارت]

get off a bus

/gɛt ɔf ə bʌs/

1 از اتوبوس پیاده شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان