[فعل]

to get used to

/gɛt juːzd tuː/
فعل گذرا
[گذشته: got used to] [گذشته کامل: gotten used to]

1 (به چیزی) عادت کردن

  • 1. She had gotten used to living in a smaller house.
    1 . او به زندگی کردن در خانه ای کوچکتر عادت کرده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان