[عبارت]

give a description

/gɪv ə dɪˈskrɪpʃən/

1 توصیف کردن

  • 1.The book gives a description of modern Europe.
    1. این کتاب، اروپای معاصر را توصیف می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان