[اسم]

global warming

/ˌgloʊ.bəlˈwɔːr.mɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 گرمایش جهانی گرم شدن کره زمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: گرم شدن زمین
  • 1.Global warming is caused by humankind.
    1. گرمایش جهانی توسط انسان‌ها صورت گرفته‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان