[اسم]

global warming

/ˌgloʊ.bəlˈwɔːr.mɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 گرمایش جهانی گرم شدن کره زمین

  • 1. Global warming is caused by humankind.
    1 . گرمایش جهانی توسط انسان‌ها صورت گرفته‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان