[عبارت]

go extinct

/goʊ ɪkˈstɪŋkt/

1 منقرض شدن

  • 1.A number of animal species have gone extinct.
    1. چندین گونه جانوری منقرض شده‌اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان